Jak jsme začali

Je úžasné, že se s vámi mohu podělit se zprávou o otevření naší Montessori školky Limetka v roce 2013. V době, kdy mým dětem bylo jen tři a jeden rok, četla jsem shodou okolností článek o výhodách, které nabízí výukový/výchovný/vzdělávací program podle Marie Montessori. Začala jsem se proto intenzivně zabývat vzrušujícím světem vzdělávání dětí a studovat pedagogiku Marie Montessori.

Chtěla jsem navíc bilingvní školku, protože jsem přesvědčena, že bilingvismus podporuje celkový rozvoj dítěte. Přála jsem si dát svým dětem nádherný dar dvojjazyčnosti, který výrazně obohacuje celý život.

Hledala jsem proto pro své děti mateřskou školu, kde by měly možnost učit se druhý jazyk přirozenou cestou, stejně jako se učili svůj rodný jazyk. Školku, která by vyhovovala mým představám, jsem však v  našem okolí nenašla – založila jsem proto vlastní. Všechny děti v ní budou mít možnost rozvíjet a pěstovat ústní a písemné dovednosti ve svém rodném jazyce a zároveň je získávat v jazyce dalším.

Ve školce Limetka jsme se zavázali k dodržování zásad Marie Montessori. To znamená hlavně poskytnout bezpečné a šťastné prostředí pro vaše děti. Naším posláním je vytvořit dětem základ pro celoživotní učení, pro kulturní gramotnost. Bereme tuto misi velmi vážně a budeme pracovat na tom, abychom zajistili vzdělání na vysoké úrovni v prostředí, které podněcuje zájem o učení, respekt k druhým i k sobě samému.

Rodiče jsou v naší školce vítáni. Partnerství mezi rodinou a školou podporujeme a vážíme si ho.

How it started

It’s amazing that I can share with you the news about the opening of our Montessori kindergarten “Limetka”. By the time my children were just three and one year old, I started to read an article about the advantages that offers training / educational / program by Marie Montessori. I started intensively to engage in the exciting world of children’s education and to study education methods of Maria Montessori.

I always wanted extra bilingual kindergarten, because I believe that bilingualism promotes the overall development of the child. I wanted to give my children a wonderful gift of bilingualism, which greatly enriches the whole life.

That’s why I was looking for my kids kindergarten where they had the opportunity to learn a second language in a natural way, as well as they learn their native language. Kindergarten that would meet my expectations, I did not find in our neighborhood: that’s why I set up my own. All children will have the opportunity to grow and develop oral and written skills in their native language while acquiring the same in another language.

In the kindergarten “Limetka” we are committed to the principles of Maria Montessori. This means that we mainly want to provide a safe and happy environment for your children. Our mission is to provide children a basis for lifelong learning, for cultural literacy. We take this mission very seriously and we will work on it to ensure that high-quality education in such an environment stimulates interest in learning, respect for others and oneself.

Parents are welcome in our school. We appreciate and support the partnership between family and school.