Montessori studijní program

Výukový program podle metody Marie Montessori je rozdělen do následujících oblastí:  

  • Praktický život
  • Smyslová oblast
  • Jazyk
  • Matematika
  • Kosmická výchova

Pedagogická metoda Marie Montessori je založena na učení a podpoře dovedností v těchto oblastech:

DSC00599Praktický život – dítě se nejprve učí pečovat o sebe, pak o své okolí. Přesypává materiály, přelívá tekutiny, třídí předměty, učí se krájet, zametat, umývat, manipulace s předměty každodenního života,péče o sebe sama: zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, mytí rukou, čištění obuvi atd.

Smyslovou výchovu – každá pomůcka v programu je zaměřena pouze na rozvíjení jednoho smyslu, např. sluchu či zraku. Smyslový materiál nemá a nesmí nikdy nahrazovat předměty ze života, má sloužit jen jako klíč k diferenciaci. Se smyslovým materiálem pracují děti od chvíle, kdy jsou schopny třídit různé předměty. Děti se naučí nejen rozeznávat jednotlivé smysly a jejich kapacity, ale také se za použití Montessori pomůcek učí vnímat a pochopit jednotlivé vlastností věcí. Získávají tedy dovednosti, které jim pomáhají pochopit svět kolem nich a porozumět mu.

DSC00751Jazyk – rozvoj jazykových schopností navazuje na předchozí oblasti, kde se dítě se učilo např. koordinaci oko – ruka. Absorbování českého i anglického jazyka, rozšiřování slovní zásoby, poznávání obrázků, povídání, poslouchání, také sem patří celá oblast grafomotoriky a psaní.

Dítě v prvních třech letech absorbuje jazyk prostředí, v němž žije. V období tří až šesti let ho zdokonaluje. Jazyk dítě rozvíjí nevědomky a s lehkostí a toho je třeba využít: vytvořit vhodné podmínky ke komunikaci, zapojit dospělé osoby s dobrými vyjadřovacími schopnostmi, spojit jazykovou komunikaci s pohybem. Děti se průběžně učí názvům předmětů a jevů, jež je obklopují.

K dispozici je dětská knihovna, která obsahuje velké množství výukových karet, encyklopedií a řady a zajímavých knih v angličtině i češtině.

DSC09376Matematika – počítání, vnímání délky, šířky a výšky, měření a srovnávání rozměrů a velikostí, porovnávání velikostí a forem, experimentování atd. Perlový materiál představuje desítkovou soustavu a děti milují hru na banku a směnárnu, kdy provádějí nejprve nevědomky, později už cíleně, manipulace s čísly v řádech tisíců. Dětské myšlení se vyznačuje smyslem pro přesnost a reálnou skutečnost. Nejdříve dítě získává zkušenost při práci s praktickým a smyslovým materiálem a potom přechází k matematickým pomůckám: formou hry se s nimi učí velice lehce a rychle. Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podpoří vynalézavost a touhu experimentovat.

Kosmická výchova – dítě se učí poznávat svět kolem. Pedagogická metoda M.Montessori prezentuje člověka jako malou součást velkého nedělitelného celku vesmíru, čímž přirozeně otevírá také otázku péče o životní prostředí a budoucnosti lidstva. Dítě poznává vlastní „já“, rodinu, města, zemi, ve které žije, světadíly, pevniny, moře, sluneční soustavu, jíž je naše Země součástí, vznik života na této Země. Dítě se seznamuje s říší živočichů a rostlin.

Jak naložit s chybou

Děti se naučí, že chybovat je přirozené: pomůcky jsou většinou navrženy tak, aby dítě samo chybu odhalilo. Je to dáno tím, že každá pomůcka je zaměřena pouze na řešení jednoho problému či osvojení jednoho poznatku: např. barevné destičky pouze k rozlišení barev.

Osobnost učitele

Učitel by podle Montessori měl být průvodcem dítěte na cestě za poznáním a připouštět úspěchy i neúspěchy. Učitelé v naší školce vědí, že je třeba velké trpělivosti i snahy o co nejpřesnější vyjadřování a přátelskou komunikaci.

Ticho a klid

Ticho v naší školce neznamená jen to, že přestaneme mluvit nebo vykonávat nějakou činnost. Ticho je úplné zklidnění: pro dítě vlastně nejvyšší stupeň koncentrace pozornosti, vyžadující silnou vůli.

The educational program by the method of Maria Montessori

is divided into the following areas:

  • Practical life
  • Sensory area
  • Language
  • Mathematics
  • Space Education

Pedagogical Montessori method is based on learning and support skills in the following areas:

Practical life – the child first learns to care for himself, then to his surroundings. Sift materials, pouring liquids, classifies objects, learn to cut, sweep, wash, manipulation of objects of everyday life, self care: buttoning, tying laces, hand washing, cleaning shoes etc.

Sensory education – each tool in the program is focused only on developing one sense, such as, for example hearing or vision. Sensory material is not and must never substitute objects of life, to serve as a key to differentiation. With sensory material children work from the moment they are able to classify various items. Children learn not only to recognize the different senses and their capacity, but also to use Montessori teaching aids to perceive and understand the different characteristics of things. Therefore they acquire skills that help them to understand the world around them.

Language – the development of language skills builds on the previous area where the child is taught according to the coordination of eye – hand. Absorbing both Czech and English language, vocabulary, exploring images, talking and listening also belongs to the entire area of graphomotorics and writing.

Child in the first three years absorbs language environment in which it lives. In a period of three to six years it perfects it. Child develops language unconsciously and with ease and it should be used: to create favorable conditions for communication, involve adults with good abilities of expression, combine linguistic communication with the movement. Children are continuously learning the names of objects and phenomena that surround them.

There is a children’s library, which contains a large number of educational cards, encyclopedias and a series of interesting books in English and Czech.

Mathematics – counting, perception of length, width and height measurement and comparison of dimensions and sizes, comparing sizes and forms, etc. experimentation. Pearl material represents the decimal system and the kids love the game of bank and exchange, they carry out at first unconsciously, later with purpose, manipulation of the numbers in the thousands. Children’s thinking is characterized by a sense of precision and real fact. First, the child gains experience in working with the practical and material sense and then transferred to mathematical aids: through play with them, they learn very easily and quickly. Progressing from the concrete to the abstract. The specific mathematical tools help to understand the mathematical laws, support ingenuity and a desire to experiment.

Space Education – child learns about the world around. Pedagogical method of M.Montessori presents man as a small part of a large indivisible whole of the universe, which naturally opens the question of care for the environment and the future of humanity. The child realizes „I“, a family, a city, a country in which he lives, continents, land, sea, solar system, which is part of our Earth, the origin of life on this Earth. The child becomes familiar with the realm of animals and plants.

How to deal with mistakes

Children learn that being wrong is natural: aids are usually designed so that the child is a mistake revealed. This is due to the fact that each tool is only focused on solving one problem or adoption of a single observation: for example colour plates only to distinguish colours.

Teacher personality

By Montessori teacher should be a guide to the child’s journey for knowledge and admit successes and failures. Teachers in our school know that children need a lot of patience and efforts on the most accurate expression and friendly communication.

Peace and quiet

Silence in our kindergarten does not mean that we stop to speak or perform some action. Silence is complete calming: the child actually needs the highest degree of concentration, requiring a strong will.