Montessori principy

DSC01984Pedagogická metoda Marie Montessori umožňuje dítěti využívat svůj potenciál, rozvíjet své schopnosti a učit se radostně a bez stresu. Učí dítě vážit si druhých i sebe sama, pečovat o své okolí. Učí svobodnému chování v rámci sdílených pravidel.

Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se. Projevuje vůči dítěti maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost.

Zásady:

logo

Dítě je tvůrcem sebe sama

Ruka je nástrojem ducha

Respektování senzitivních období

Děti si samy volí činnosti

Připravené prostředí

Soustředění pozornosti

DSC08637Úkolem dospělých je pomáhat dítěti, aby vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti ve světě, který ho obklopuje.

 

 

 

Dítě je tvůrcem sebe sama

Dítě se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí. Přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

Ruka je nástrojem ducha

Ruka je nástrojem ducha. Je známo, že činnost ruky se mění v průběhu generací. Práce rukou nás vede k poznání, je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoje myšlení a řeči. Na začátku dítě vše musí osahat. Obratnost ruky je spojena s rozvojem psychiky, dochází k propojení tělesné a duševní aktivity, k osvojení a pochopení nových poznatků. Právě v raném věku do 6 let se doporučuje průběžně rozvíjet jemnou motoriku.

Respektování senzitivních období

DSC08645Montessori říká, že podmínky, které jsou velmi příznivé v určité fázi vývoje, se v další fázi vývoje mohou změnit v neefektivní nebo dokonce nepříznivé.

Senzitivní fáze výchovy znamená, že dítě je v této fázi optimálně připraveno osvojit si určitou znalost či dovednost. Po jejím odeznění už týž proces může být obtížnější. Například do šesti let trvá fáze senzitivity pro jazyk: dítě je schopné naučit se cizí jazyky s mnohem menším úsilím, než ve starším věku. Fáze senzitivity pro pořádek a řád je období, které objevuje ve 2 letech a může trvat až dva roky. Dítě má v té době velký zájem o řád věcí v čase a prostoru. Zdá se mu, že vše by mělo být na místě, činnosti probíhat pravidelně, oblibuje si sváteční rituály. Trvá na pravidelnosti a zlobí se, když se něco vymyká obvyklému pořádku. Tohoto sklonu lze samozřejmě pozitivně využít.

Děti si samy volí činnosti

DSC09302Dítě samo rozhoduje, kde a s kým bude pracovat, počet opakování, jak dlouho bude dané činnosti věnovat pozornost.

 

 

 

Připravené prostředí

Narozené dítě je pro rodiče a vychovatele jako bílý list papíru: je to naše odpovědnost, co na něj zapíšeme. Uvědomme si, do jakého prostředí dítě vstupuje: jak s ním zacházíme, projevujeme mu dostatečný respekt, jakým tónem s ním mluvíme? M.Montessori píše: „Svým narozením nevstupuje dítě do přirozeného prostředí, ale do prostředí výrazně přetvořeného činností člověka. Je to prostředí cizí, vybudované na úkor přírody lidmi v jejich touze po snadnějším a pohodlnějším způsobu života“ (M. Montessori, Tajuplné dětství). Připravit prostředí neznamená nutně kupovat drahé hračky či výchovné pomůcky, znamená to hlavně “ udělat si čas“. Dítě často chce dělat to, co děláme my – a tak je nejlepší zkusit ho zapojit. Čím víc mu budeme účast na našich činnostech zakazovat, tím víc konfliktů nás čeká, se zbytečným křikem, vztekem a pláčem.

Co je to obecně připravené prostředí? A to jak doma, tak i v předškolním zařízení?

DSC_9570Připraveně prostředí je místo, kde je materiál uspořádán tak, aby dítěti umožnil osvojovat si nové poznatky co možná bez cizí pomoci, aby dítě bylo vedeno k samostatnosti, nezávislosti a vyrůstalo v odpovědnou osobu. Dítě není třeba stále opravovat, samo přijde na to, kde udělalo chybu. Pedagog Karel Rýdl vysvětluje:

„Připraveně prostředí musí být přátelské k dětem. Domácí předměty v tomto prostředí vypadají jako miniaturní verze těch, s kterými my dospělé osoby zacházíme v reálném světě. Připravené tak, aby se v něm mohly volně pohybovat, pracovat a zacházet bez strachu z poranění.“

Hlavní myšlenkou je respektovat osobnost dítěte, vytvořit pro něj správně připraveně prostředí s příjemnou atmosférou.

Soustředění pozornosti

DSC08655Je základem učení: pokud dítě zaujatě pracuje s jednou pomůckou, je důležitého ho při tak vysoké koncentraci pozornosti nerušit a umožnit mu práci dokončit.

Montessori principles:

Pedagogical Montessori method allows the children to achieve their potential, develop their skills and learn joyfully and without stress. It teaches the child to respect others and itself, to take care of his surroundings. It teaches to free behavior within shared rules.

The teacher is a guide and equal partner, who help the child on his journey of discovery and learning. Show toward child maximum responsiveness, openness and patience.

Principles:

 Help me to do it myself

The child is the creator himself

 The hand is the instrument of the spirit

– Children themselves choose activity

 Prepared environment

 Focusing attention

 Respecting the sensitive period

Help me to do it myself

DSC08409The role of adults is to help the child with his own pace and efforts to gain new knowledge and skills in the world that surrounds him.

 

 

 

The child is the creator himself

The child grows and develops in contact with the environment, and it is influenced from the people in the surrounding area. And only it itself determines which stimuli, how and when will influence his behavior.

The hand is the instrument of the spirit

DSC08436The hand is the instrument of the spirit. It is known that the activity of the hand changes over generations. Work with hand leads us to knowledge; it is starting point for understanding things and phenomena, the development of thought and speech. At the beginning child must touch everything. Agility hand is associated with the development of the psyche, became linked with the interconnected physical and mental activity, to acquire new knowledge and understanding. That is why in the early age of 6 is recommended continually development of the fine motor skills.

Respecting the sensitive period

DSC09199Montessori says that the conditions are very favorable in some stage of development, but in the next stage of development may change in ineffective or even adverse.

Sensitive phase of education means that a child is at this stage optimally prepared to acquire certain knowledge or skill. After its fading, the same process can be difficult. For example, up to six years continues the phase of sensitivity for language: the child is able to learn foreign languages with much less effort than in older age. Phase of sensitivity for orders is period which occurs in the age of 2 years and can last up to two years. The child has at this period a lot of interest in the order of things in time and space. It seems to him that everything should be in place, activities take place regularly, it itself announces festive rituals. Insists on

regularity and is angry when something falls outside of the usual order. This tendency can, of course, be used positively.

Children themselves chosen activity

The children themselves decide where and with whom they will work, number of repetitions, how long the activities will continue.

Prepared environment

DSC09344Childbirth is for parents and educators as a white sheet of paper: it is our responsibility, what on it we will write. Let us realize, in which environment the child enters: how to treat him, how we show him enough respect, with what tone we talk to him? M.Montessori writes: „By the birth of a child, it does not enter into its natural environment, but in an environment significantly reshaped by human activity. It’s a foreign environment, built at the expense of human nature, in human desire for easier and more comfortable way of life „(M. Montessori, “Mysterious childhood”). Prepare the environment does not necessarily mean buying expensive toys and educational aids, it means primarily „make time“. The child often wants to do what we do – so it is best to try to engage him in it. The more we prohibit him participating in our activities, the more conflicts we are facing, unnecessary shouting, anger and tears.

What is generally prepared environment – both at home and in preschool institution?

Prepared environment is the place where the material is arranged in such a way to enable the child to acquire new knowledge as possible without foreign help, that child was led to independence and grew up as a responsible person. The child does not need to be constant repair; it itself comes to where has made a mistake. The pedagogue Karel Rýdl explains:

„Prepared environment must be toward child friendly. Domestic objects in this environment look like miniature versions of those with whom we treat adults in the real world. It could be prepared in such a way so that children can freely move, work and be handled without fear of injury. “

The main idea is to respect the personality of the child, to create for him properly prepared environment with a pleasant atmosphere.

Focusing attention

DSC09663It is the basis of learning: if a child is working intently with one tool, it is important at such a high concentration of attention not to disturb and allow him to finish the job.