Bezpečnost dětí

Děti si mohou vyzvedávat ze školky pouze jejich rodiče či opatrovníci, nebo osoby, které byly rodiči předem určeny, a školka byla seznámena s jejich jmény a termíny, ve kterých budou děti vyzvedávat.

Veškeré materiály, pomůcky, nábytek, hřiště atd., tj. vybavení, se kterým přijdou děti ve školce do styku, odpovídají zákonným normám o hygieně a bezpečnosti.

Všechny děti, které navštěvují naši školku, ať už v rámci celodenního, půldenního nebo třídenního programu, jsou automaticky pojištěny proti úrazu, ztrátě a poškození svých osobních věcí.

Školka Limetka je pojištěna proti škodám způsobeným dětmi.

Safety of the children in kindergarten

Insurance

Children can be pick up from the kindergarten only of their parents or carers, or persons who are arranged with parents to do this, and in case that kindergarten is familiar with their names and dates in which children will be picked up.

All materials, equipment, furniture, playground, etc or equipment with which children come into contact in the kindergarten, correspond to the legal standards of hygiene and safety.

All children who attend our school, whether of all-day, half-day or three-day program, are automatically insured against injury, loss and damage of their personal belongings.

Kindergarten “Limetka” is insured against damage caused by children.