Hudební kroužek

Nejde o výuku hudbě, ale o společnou zkušenost: poznání hudby za pomoci společného prožívání světa zvuků, tónů, rytmu a melodií v hudebních a muzikoterapeutických hrách. Seznámení se s pojmy jako nota, houslový klíč, atd.

Hra na Orffovy nástroje a také hudebně pohybové hry a rytmické hry – zrcadlení, jednoduché tance, pohybová improvizace, zpívání, relaxace, taneční přípravka plná pohybu, cvičení a dovádění.

Musical circle

It is not about teaching music, but a common experience: knowledge of music in help to shared experience of the world of sounds, tones, rhythms and melodies of music and music therapy games. Getting familiar with concepts such as note, treble clef, etc. Playing on Orff instruments and musical movement games and rhythm games – mirroring, simple dance, improvisation, singing, relaxation, dance preparation for full of movement, exercise and antics.