Canisterapie

DSC02247Tato původně terapeutická metoda přispívá k citovému rozvoji dětí, přímý kontakt s přátelským zvířetem uspokojuje jejich potřebu projevovat něžnost. Při poznávání nových věcí ve společnosti psa dochází k odbourávání neopodstatněného strachu, dítě získává pocit bezpečí. Při pozorování chování psa a jeho stavby těla se u dítěte rozvíjí pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem. Dítě se stává tím, kdo formuluje a zadává psovi úkoly: zlepšují se tak jeho rozumové i vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti. Péče o psa rozvíjí u dětí láskyplný vztah k přírodě a okolí, ohleduplnost a respekt k životu.

Animal assisted therapy ( Canistherapy)

This therapeutic method originally contributes to the emotional development of children; direct contact with a friendly animal satisfies their need to express tenderness. When learning new things in the company of dog, the child overcomes the fear and gains a sense of security. When observing the behavior of the dog and his body structure a child develops observation skills and good habits of behavior towards animals and people. The child becomes the person who creates and orders the dog tasks: in such a way children develop their mental and speaking abilities and communication skills. Caring for a dog develops in children a loving relationship with nature and the environment, thoughtfulness and respect for life.