Spolupráce s rodiči

Spolupráci s rodiči

Spolupráci s rodiči považujeme v naší školce za velmi důležitou. Učitel průběžně sleduje a zaznamenává rozvoj dítěte, jeho schopnosti a nadání, vědomosti a návyky. Veškeré poznatky využívá pro svou další práci s dítětem k podpoře jeho individuálního rozvoje.

Komunikace s rodiči také usnadňuje sladění výchovné metody Montessori s přístupem v rodině. Děti získávají další motivaci, když se rodiče do jejich školních aktivit zapojují a oceňují je. Proto jsou rodiče zváni na celou řadu akcí: oslavy, zahradní slavnosti, tvůrčí dílny nebo přímo do vyučování.

Cooperation with parents

Cooperation with parents we consider in our school as very important. The teacher continuously monitors and records the development of the child’s abilities and talents, knowledge and habits. All findings used for its further work with the child to support his individual development.

Communication with parents also facilitates reconciliation with the Montessori method of education with the access in the family. Children get more motivated when their parents are interested and involved in their school activities and appreciate this. Therefore, parents are invited to attend a series of events: parties, garden parties, workshops or directly into the classroom.