Kroužky

Naše školka nabízí bohatý program odpoledních kroužků: jóga, keramika, pečení a vaření, zahradnictví, výtvarná či hudební výchova či canisterapie.

 

Jóga

Lekce dětské jógy je odlišná od hodin jógy pro dospělé:  s dětmi cvičíme hravou formou, povídáme si pohádky, zpíváme písničky, hrajeme si na zvířátka, rostliny, stromy a atd. Hodina je vždy přizpůsobena schopnostem dětí a jejich věku. Cvičíme dynamicky, bez dlouhých výdrží a hlavně tak, aby  jóga byla další zábavnou hrou.

Keramika

Děti se seznámí s prací v keramické dílně, procvičí si jemnou motoriku, volně tvoří z hlíny,  pěstují si výtvarného cítění. Všechny výrobky vypálíme v keramické peci a děti si je odnesou domů.

Pečení a vaření

Na tomto kroužku se děti seznámí s rozdílem mezi potravinou a surovinou, poznávají chutě a vůně. Začneme studenou kuchyní a budeme se učit, jak krájet a loupat, jak připravovat různé saláty. Potom vyzkoušíme jednoduchá vařená jídla z české i mezinárodní kuchyně. Naučíme se rozdíly mezi různými typy masa, povíme si něco o jeho přípravě i vaření omáček a dokonce se naučíme vyrobit domácí těstoviny.

Nakonec přijde na řadu pečení: drobné pečivo, sušenky a jednoduché koláče, muffiny a jiné dobroty, vyzkoušíme si modelování z marcipánové hmoty. Navíc zkusíme upéci domácí chleba a také zdobení dortů na slavnosti. Při tom všem se naučíme, jak úhledně prostírat a také pěkně stolovat.

Hudební kroužek

Nejde o výuku hudbě, ale o společnou zkušenost: poznání hudby za pomoci společného prožívání světa zvuků, tónů, rytmu a melodií v hudebních a muzikoterapeutických hrách. Seznámení se s pojmy jako nota, houslový klíč, atd.

Hra na Orffovy nástroje a také hudebně pohybové hry a rytmické hry – zrcadlení, jednoduché tance, pohybová improvizace, zpívání, relaxace, taneční přípravka plná pohybu, cvičení a dovádění.

Výtvarný kroužek

Při rozmanitých výtvarných činnostech se děti seznámí s výtvarnými materiály a technikami formou hry a výtvarných pokusů. Součástí „tvoření“ jsou i grafomotorická cvičení, která pomáhají dětem osvojit si základní zručnost a kvalitní návyky pro nácvik psaní.

Canisterapie

Tato původně terapeutická metoda přispívá k citovému rozvoji dětí, přímý kontakt s přátelským zvířetem uspokojuje jejich potřebu projevovat něžnost. Při poznávání nových věcí ve společnosti psa dochází k odbourávání neopodstatněného strachu, dítě získává pocit bezpečí. Při pozorování chování psa a jeho stavby těla se u dítěte rozvíjí pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem. Dítě se stává tím, kdo formuluje a zadává psovi úkoly: zlepšují se tak jeho rozumové i vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti. Péče o psa rozvíjí u dětí láskyplný vztah k přírodě a okolí, ohleduplnost a respekt k životu.

Study circles

Our kindergarten offers a rich program of afternoon circles: yoga, ceramics, baking and cooking, gardening, art or music, or animal assisted therapy.

Yoga

Lessons of child yoga are different from yoga lessons for adults: children practicing in a playful way, talk stories, singing songs, playing on animals, plants, trees and so on. The lesson is always adapted to the needs of children and their age. We practice dynamically, without long-lasting terms and mainly so that yoga would be more entertaining game.

Ceramics

Children will learn to work in a ceramic workshop, practice their fine motor skills, freely forming from clay, and grow their artistic feeling. All products we burn in a ceramic furnace and children can take them home.

Baking and Cooking

In this circle children learn the difference between food and raw materials, recognizing flavors and fragrances. We start with cold dishes and we will learn how to cut and peel how to prepare various salads. Then try to cook simple meals from Czech and international cuisine. We will learn the differences between various types of meat will talk something about preparation, cooking sauces and even learn to make homemade pasta till the end of the education.

Finally comes the baking: biscuits, cookies and simple cakes, muffins and other goodies, will try the marzipan modeling as well. In addition, we will try to bake homemade bread and decorating cakes for celebrations. Throughout all this, we learn how to set the table neatly and nicely dine.

Art Club

In a variety of creative activities children learn the art materials and techniques through games and creative experiments. Parts of the „creation” are fine skills and exercises that help children acquire basic skills and good habits to practice writing.

Animal assisted therapy ( Canistherapy)

This therapeutic method originally contributes to the emotional development of children; direct contact with a friendly animal satisfies their need to express tenderness. When learning new things in the company of dog, the child overcomes the fear and gains a sense of security. When observing the behavior of the dog and his body structure a child develops observation skills and good habits of behavior towards animals and people. The child becomes the person who creates and orders the dog tasks: in such a way children develop their mental and speaking abilities and communication skills. Caring for a dog develops in children a loving relationship with nature and the environment, thoughtfulness and respect for life.

Musical circle

It is not about teaching music, but a common experience: knowledge of music in help to shared experience of the world of sounds, tones, rhythms and melodies of music and music therapy games. Getting familiar with concepts such as note, treble clef, etc. Playing on Orff instruments and musical movement games and rhythm games – mirroring, simple dance, improvisation, singing, relaxation, dance preparation for full of movement, exercise and antics.