Rozvrh

Mateřská škola je otevřena pondělí do pátku od 07:30 do 17:00. Děti jsou ve věkově smíšené třídě vždy pod vedením dvou kvalifikovaných pedagogů.

Uspořádání dne:

07:30 – 08:30 individuální příchod dětí, volná činnost dětí, výtvarné aktivity
08:30 – 09:30 dopolední pracovní blok – ranní přivítání, rozhovory, individuální práce dětí, samostatná a skupinová práce s Montessori materiálem, práce s učitelem, dopolední zájmové kroužky – pečení a vaření, škola nanečisto
09:30 – 10:00 dopolední svačina
10:00 – 10:30 setkání na elipse – rozcvička, cvičení, nové téma dne, experimenty
10:30 – 11:30 pobyt venku na zahradě, na dětském hřišti, přírodovědné vycházky do lesa, pohybové aktivity, nácvik motorických dovedností
11:45 – 12:30 příprava na oběd, hygiena, prostírání, oběd
12:30 – 12:45 vyzvedávání dětí s půldenní docházkou
12:30 – 13:00 čtení, poslech pohádky ( čtení pohádek v anglickém jazyce, čtení pohádek v českém jazyce )
13:00 – 14:00

 

odpolední spánek pro děti, které mají potřebu
13:15 – 13:30 převlékání / příprava na pobyt venku
13:30 – 14:30 pobyt venku

14:30 – 14:45 návrat do školky / převlékání

14:45 – 15:00 odpolední svačina
15:00 – 16:00 15:15 – 15:30 závěrečná elipsa / skupinové hry

odpolední zájmové kroužky – hudební výchova, výtvarné činnosti, keramika, pohybové hry, jóga, relaxační cvičení, canisterapie, vaření a pečení, angličtina

16:00 – 17:00 tvořivé aktivity, volná hra, aktivity dle vlastního výběru dětí, vyzvedávání dětí

Časový harmonogram je pouze orientační, přizpůsobujeme ho potřebám dětí a aktuální situaci, například změně počasí.

 

Time Schedule

The kindergarten is open from Monday to Friday from 7:30 am to 17:00 pm. The children are in mixed-age class, always under the supervision of two qualified teachers.

The arrangements:

7:30 to 8:30 arrival of the children, free children’s activities, art activities.

8:30 to 9:30 morning welcome, morning conversations block work, individual work of children, independent and group work with Montessori materials, work with the teacher, morning school activities: baking and cooking, school mock.

9:30 to 10:00 mid-morning snack.

10:00 to 10:45 meeting on the ellipse: warm-up exercises, introducing the new topic of the day, experiments.

11:00 to 11:30 activities outside in the garden, on the playground, nature walks in the woods, physical activity, practicing motor skills.

11:45 to 12:30 lunch preparation: hygiene, placemats, and lunch.

12: 30 to 12: 45 leaving of the half-day attendance children.

12:30 to 12:50 reading, listening to fairy tales.

12:30 to 13:30 sleep, rest, quiet activities, individual work of children,

work with Montessori materials.

14:30 to 15:00 afternoon snack.

15:00 to 16:00 afternoon school activities: music, art activities, ceramics, motion games, yoga, relaxation exercises, animal assisted therapy, cooking and baking, gardening (depends on the weather).

16:00 to 17:00 creative activities, free play, activities by children’s choice, leaving of the children.

Time schedule is indicative only, adapting to the needs of children and the current situation, as for example the weather changes.